Puja amunt
Contacta'ns
estudi@momoestudi.cat
disseny@momoestudi.cat
formacio@momoestudi.cat

(+34)678 069 079
(+34)625 772 113

Formació en mediació escolar

Com creem xarxes de resolució de conflictes dins dels propis centres educatius?

La mediació escolar ha demostrat ser una de les estratègies més transformadores per la convivència del professorat i alumnat, ja que és un sistema que ajuda a resoldre els conflictes entre les persones d’una manera pacífica, reflexiva i democràtica. Es tracta, doncs, d’aconseguir un clima en el que es redueixi la càrrega conflictiva entre l’alumnat, prevenint així el bullying i el ciberbullying, fent una gestió de la convivència participativa i cooperativa, on les persones en conflicte decideixen quines són les millors solucions ajudades pels seus companys/es mediadors/es.

L’objectiu és formar a estudiants i professorat en habilitats específiques de comunicació, intel·ligència emocional i resolució de conflictes per tal de crear xarxes de mediació dins dels propis centres escolars, facilitant així l’autogestió dels conflictes sense agents externs al centre.

Quins beneficis aporta la mediació escolar?

• Afavoreix l’empatia i la convivència pacífica dins del centre educatiu.
• Millora les habilitats socials i la intel·ligència emocional de l’alumnat i professorat.
• Afavoreix la comunicació entre els membres de la comunitat educativa.
• Ajuda a que l’alumnat tingui un major grau de responsabilitat i implicació en la gestió del seu dia a dia al centre escolar.
• Disminueix el nombre de conflictes i la gravetat dels mateixos, a més d’evitar una gran quantitat d’expedients disciplinaris.
• Educa en la cultura de la pau i la convivència democràtica.

Objectius generals de la formació

• Formar i entrenar en les pràctiques de mediació escolar a professorat i alumnat (cicle superior de Primària i alumnat d’ESO i Batxillerat) per tal que esdevinguin agents facilitadors en la resolució de conflictes al centre educatiu.
• Dotar de diferents estratègies i habilitats de resolució de conflictes tant a l’alumnat com al professorat del centre educatiu.

Metodologia

• Tallers teòrico-pràctics amb el professorat implicat en la formació. L’objectiu és que adquireixin estratègies i habilitats de resolució de conflictes i tinguin una base teòrica sòlida per tal de guiar i supervisar als futurs mediador/es escolars en la seva pràctica.
• Tallers teòrico-pràctics amb l’alumnat del centre educatiu. L’objectiu és que tot l’alumnat conegui i faci ús de la figura del mediador/a escolar en els seus conflictes.
• Formació individualitzada amb l’alumnat que esdevindrà agent mediador. L’objectiu és entrenar a un grup reduït d’alumnes en mediació, resolució de conflictes, habilitats socials i intel·ligència emocional per tal que esdevinguin figures imprescindibles en els processos de mediació escolar.
• Seguiment professional un cop acabada la formació per tal de comprovar que el projecte s’està implementant correctament.

Continguts de la formació

Què és: orígens i tipus de conflictes.
Dinàmiques del conflicte i com trencar-les.
Habilitats socials i comunicatives per la resolució de conflictes.
Intel·ligència emocional: què en fem de les emocions.
La convivència a l’aula: rols i necessitats de l’alumnat.
Bullying i ciberbullying.
Conflictes escolars des d’una perspectiva de gènere.
Les diversitats al centre educatiu.
Factors de prevenció de la violència en els centres educatius.

Què és i característiques del procés de mediació escolar.
Processos de resolució de conflictes en l’àmbit escolar.
Models de mediació escolar.
Etapes de la mediació escolar.
El perfil de l’agent mediador: formació, habilitats i estratègies necessàries per a la seva pràctica diària.
Estils de comunicació verbal i no verbal en la mediació escolar.
L’escolta activa i l’assertivitat.
Entrenament i pràctica en mediació escolar.
Anàlisi i seguiment dels processos de mediació.

A qui va dirigit

Alumnat de cicle superior d’Educació Primària, alumnat de Secundària i professorat.

Durada i dates

A convenir amb el centre educatiu.

 

Preu

Al ser una formació adaptada a les necessitats de cada centre educatiu, es pactarà el preu final segons el nombre de sessions i les característiques específiques de la formació contractada.